Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

Arbetet i Storm skall genomsyras av ett hållbart förhållningssätt med ambitionen att Malmö universitet genom Storm skall inspirera till en positiv påverkan på samhället.

Storm bidrar till hållbar utveckling på Malmö universitet genom att föregå med gott exempel, erbjuda flexibla och kreativa lokaler, erbjuda kunskap, kompetens och stöd i relation till innovation och idéutveckling samt att förmedla kunskapsintensiva resultat producerade på universitetet. Storm försöker också inspirera och underlätta för flervetenskapliga samarbeten i syfte att hitta nya nätverk där människor från olika ämnesområden och bakgrunder kan ta sig an verklighetsförankrade ekonomiska, sociala och/eller miljömässiga utmaningar.

Storm värderar innehållet i verksamheten utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm och anordnar evenemang kopplat till dessa mål. På storm värderas resultat inte bara utifrån innovationshöjd utan också utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Storm förhåller sig till Malmö universitets policys, mål och strategier men strävar också efter att vara en föregångare genom att utveckla dessa ytterligare inom Storms verksamhet. Detta naturligtvis för att skapa en så hållbar organisation som möjligt, men också för att utmana andra delar av organisationen att följa efter. Den ultimata ambitionen är att driva det övergripande hållbarhetsarbetet på universitetet framåt.

Miljömässig hållbarhet

Utifrån ett miljöperspektiv jobbar Storm aktivt för att minimera miljöavtrycket inom den egna verksamheten, och strävar också efter att inspirera andra att följa efter. Ett exempel på detta är att Storm fokuserar på att minska antalet och längden på tjänsteresor genom att t.ex. göra studiebesök lokalt där det finns goda möjligheter att nyttja kollektivtrafik men också att vara med på, och tillgängliggöra, evenemang genom digitala verktyg.  Andra exempel är att undvika nyinköp av möbler och annat material, hitta nya sätt att källsortera, samt att undvika att använda engångsartiklar.

Social hållbarhet

Storms verksamhet är kunskapsintensiv och beroende av kompetenta medarbetare, varför det är viktigt att säkra en kontinuerlig kompetensutveckling. Jämställdhet och mångfald är något som prioriteras både internt och i de aktiviteter som genomförs inom verksamheten. Storm strävar efter att vara en öppen och inkluderande arbetsplats och arena där det är viktigt att motverka alla former av diskriminering. Storm fokuserar i arbetsmiljöarbetet både på den fysiska miljön samt organisatoriska och sociala aspekter.

Ekonomisk hållbarhet

Storms verksamhet finansieras av statliga skattemedel, vilket är viktigt att komma ihåg i samtliga beslut i verksamheten. De investeringar Storm gör, både i form av inköp av olika slag och den arbetstid som går åt, skall värderas utifrån nyttan den tillför. Storm tar ansvar för ekonomisk hållbarhet genom att agera långsiktigt. Detta görs bland annat  genom att fatta affärsmässiga beslut, undvika inköp som inte går att återanvända och att upprätthålla goda relationer till viktiga intressenter.

Planering av hållbara evenemang

På Storm vill vi vara delaktiga i arbetet för att utveckla och ta ansvar så att de evenemang som genomförs på Storm ska bli mer hållbara. socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Storm har också som ambition att vara en inspirationskälla för att andra delar av  universitetet likväl som externa aktörer kan ta steg mot mer hållbara evenemang. Vi har därför tagit fram en övergripande checklista för att inspirera till planering av hållbara evenemang som är tillgängliga för fler deltagare.

Ladda ner checklistan här >>