Kreativa möten

Kreativa möten

Huvudsyftet med kreativa möten är att designa bästa möjliga situation för att arbeta sig fram mot en lösning. För att lösa komplexa problem kan vi behöva få nya perspektiv, vara öppna för nya lösningsmöjligheter och se saker från olika håll. Det finns även ytterligare mervärden i kreativa möten, som att se nya sidor hos varandra, att prova nya sätt att angripa saker på och att ha roligt tillsammans. Skrattet är en nyckel till att ett öppet sinne, en tillåtande stämning och välkomnandet av nya idéer (humor grundar sig ofta på något absurt eller oväntat).

Planering och mötesledare

Ett kreativt möte kräver omsorg och kreativ planering. Möjliggöra redan i planeringen för arbete i mindre grupper om 3-6 personer, så att alla kan komma till tals. Som mötesledare är det viktigt att vara införstådd med att ett kreativt möte är en öppen process som till viss del behöver hanteras på plats.

Spelregler

För kreativa möten behöver man balansera trygghet och utmaning. För att skapa trygghet startas mötet med att förklara syfte, upplägg och spelregler, exempelvis när det är paus, hur processen är tänkt etc. Tydliggör vilka moment som kräver friare tankesätt och be deltagarna att de ser det som en lek och att ni tillsammans får se var ni hamnar. Ni bidrar alla till den tillåtande stämningen. Gör en ja-sägarövning.

Tips för rummet och möblering

Skapa tillåtande stämning genom att lägga till något oväntat som ger association till nya perspektiv exempelvis musik, dukar på borden, ett projicerat akvarium.  Försök att möblera så att alla i gruppen kan ha ögonkontakt och kan ta del av material på bordet. Optimal är runda bord där alla är lika centralt placerade.

Tips för att jobba mer fysiskt

Att ha något fysiskt att mötas kring och arbeta på är bra –vi arbetar ofta på ett nytt sätt när även kroppen kan vara med. Det kan tillexempel vara underlag som alla får rita på, plastfigurer som symboliserar olika perspektiv eller användare, uppgiftsunderlag som ska fyllas i tillsammans, lera att forma, lego, etc.

Utmana med försiktighet

Ett enkelt sätt att utmana med försiktighet kan vara ett mer konventionellt möte men med kreativa pauser, vilket även det bidrar till att skapa en mer kreativ stämning på själva mötet. Det kan t.ex. bjudas på fika där en får bygga sin egen (eller grannens) muffins, en gemensam stretching, eller att alla ska bygga lego en stund.