Digitalt Hoffice

Bild på en timer

Storms digitala Hemma-Hoffice är tillbaka!

Den 1 juni bjuder Storm in till vårterminens sista digitala Hemma-Hoffice. Vi skapar ett digitalt kontorslandskap för en dag och samlas för att hitta tillbaka till ett sammanhang och till den kollegiala gemenskapen på Malmö universitet.

Hur går det till?

Dagen varvar arbetspass med pauser, vilket främjar produktiviteten samtidigt som våra andra mänskliga behov tillgodoses. Inför varje arbetspass sätter vi personliga mål för vad vi vill hinna med och arbetar distraktionsfritt mot målet under 45 minuter. Sedan följer en paus på 15 minuter. De första 5 minuterna av pausen är gemensamma och syftar till att vi tillsammans kopplar bort arbetet och tar hand om kropp och själ. De resterande 10 minuterna styr vi själva över. Kanske utnyttjar vi tiden till att småprata med någon av de andra som deltar.

Hoffice sker denna gång på Zoom och man kan komma och gå som man vill under dagen. Under arbetspassen stänger vi av ljudet men väljer själva ifall vi vill ha kameran igång.

Dagens upplägg:

Vårt digitala Hoffice pågår mellan 08:00-16:00 men det är precis som vanligt, möjligt att komma och gå som man vill. Dagen är indelad i 7 stycken 45 minuters arbetspass och 5 stycken 15 minuters pauser, samt en längre lunchpaus på 60 minuter.

08.00 – Check-in

08.15 – Arbetspass 1

09.00 – Paus 1

09.15 – Arbetspass 2

10.00 – Paus 2

10.15 – Arbetspass 3

11.00 – Paus 3

11.15 – Arbetspass 4

12.00 – Lunch

13.00 – Arbetspass 5

13.45 – Paus 4

14.00 – Arbetspass 6

14.45 – Paus 5

15.00 – Arbetspass 7

15.45 – Ut-check

Då Hoffice är en aktivitet för anställda vid Malmö universitet kommer zoom-länken inte att läggas ut offentligt. Vi ber er därför att anmäla er genom att skriva in er e-postadress via länken nedan så skickas en personlig outlook-inbjudan ut.

Anmäl dig här >>

Our doors may be closed….

Färgglada, runda skyltar med orden metod, inspiration, nätverk, kreativa lokaler, lyfta resultat

…. but our email boxes are always open!

When borders close and our everyday lives get more restricted, it’s important to keep our minds open. In the middle of an ongoing pandemic it can be easy to forget that ideas that can lead to new methods, services and processes are still needed for the societal challanges of today – like climate change, alienation and poverty. To develop new ideas and to find solutions for today’s problems are as pressing as it was yesterday. 

At Malmö University, we wish to promote an innovative culture even at home. Our innovation structure supports you as a researcher, student or employee when you want your research to come of use to society or when you have an idea that you wish to explore further. So if you have any questions, need someone to discuss ideas with or need support in the realization of your idea, contact Malmö Universities innovation office at innovation@mau.se.

We are working from home

Hand som håller upp en skylt med texten: We are working from home

Due to the outbreak of the coronavirus and COVID-19, Malmö University is following the updates and recommendations from The Public Health Agency. As of March 18, the University has switched to digital teaching and examination. The purpose of this action is to prevent the further spread of the coronavirus while simultaneously conducting its day to day activities.

The University transitions to distance teaching, research and examinations, with the exception for placement training. Employees are also recommended to work from home as far as the tasks allow, and the premises will be closed to the general public and students. 

Storm Innovation Hub will, therefore, be unmanned until the restrictions are lifted. Our work to promote, challenge and guide students and employees at Malmö University towards innovative thinking will, therefore, be carried out from home. 

Take care and hope to see you soon!

/The Storm Team

Nytt år – Storm består

Storm har under de senaste åren etablerat sig som en naturlig samarbetspartner för många på Malmö universitet. Det har inneburit en resa utan fastställd riktning där det enda som varit konstant har varit drivkraften att testa nya saker och nya riktningar. En organism som fångat upp behov och utvecklingsmöjligheter och handlat därefter.

Målsättningen har varit att skapa en neutral mötesplats för alla studenter och medarbetare på Malmö universitet med ett intresse för innovation och nyttiggörande. Samtidigt har Storms medarbetare arbetat för att utveckla den innovationsfrämjande kulturen på universitetet genom projekt, evenemang, nätverkande, metodutveckling och metodstöd. En givande, utvecklande och levande process som gett oss goda insikter.

I takt med att Storm blivit en naturlig resurs på Malmö universitet har även synen på Storm förändrats. Storm är idag mer lokalbetonat med medarbetarnas utvecklingsarbete något åsidosatt till förmån för mer lokalbetonade arbetsuppgifter såsom värdskap, service och underhåll av lokalerna.

Med ett nytt år och en ny organisation följer nya möjligheter. För att säkerställa att Storm ska kunna fortsätta vara en drivande kraft för innovation, kreativitet och experimentlusta även i framtiden kommer därför en del förändringar att göras. Under våren kommer Storm att fokusera på internt utvecklingsarbete inom organisationen för Mau Innovation och för det framtida innovations- och nyttiggörande arbetet på Malmö universitet. Vi kommer arbeta för att Storm ska bli en naturlig och spontan mötesplats för samverkan, nätverkande och utbyte. Vi arbetar även för att i största möjliga mån vara med, delta och driva både utvecklingsprojekt och den innovationsfrämjande kulturen på universitetet framåt. Detta kommer innebära en del förändringar i Storms bokningsförfarande samt i bemanningen av lokalerna.

Vissa saker kommer dock vara sig likt. Storm kommer fortsätta att vara en testbädd som tillhandahåller flexibla och kreativa lokaler att nyttja för inspirationstillfällen, idéutveckling, utvecklingsprojekt, samverkansprojekt, publika evenemang och studentinnovation. Vi kommer även fortsätta vårt arbete med metodutveckling och metodstöd och vi kommer utan tvekan att fortsätta utvecklas och förändras.

Ändringar i Storms bokningsförfarande

Bild på Storms kök

Storm finansieras av Mau Innovation och trycket på våra lokaler blir ständigt högre. Därför kommer vi framöver att ställa något högre krav på vilken typ av bokningar vi tar emot. Aktiviteterna som bokas på Storm bör hädanefter bidra till att göra Malmö universitet till ett mer innovativt lärosäte. Exempel på sådana aktiviteter kan vara inspirationstillfällen, idéutveckling, testa nya sätt att arbeta på, utvecklingsprojekt och nätverksarrangemang. Aktiviteterna kan även vara kopplade till nyttiggörande av idéer eller resultat sprungna ur Malmö universitets verksamhet som till exempel samverkansprojekt, publika evenemang eller studentinnovation.

Anledningen till att kraven nu stramats åt är för att säkerställa att Storm ska kunna fortsätta att vara en drivande kraft för innovation, kreativitet och experimentlusta även i framtiden.

Kontakta oss gärna om du har du frågor kring bokningsförfarandet eller är osäker på om din bokning passar in på Storm.

Datum för vårens Hoffice!

Är du en Hofficeveteran eller sugen på att testa metoden för första gången? Sätt ett kryss i kalendern – nu är vårens datum spikade!

Mer information om vårt Hoffice-koncept hittar du här!

30 januari

27 februari

26 mars

23 april

28 maj

MÅL 4 – EN ÅTERBLICK

MÅL 4 – EN ÅTERBLICK

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm och anordnar evenemang kopplade till dessa mål. 

Under september och oktober har Storm arbetat med att belysa de globala målen med extra fokus på mål 4 – God utbildning för alla. Vår förhoppning har varit att öka vetskapen och att inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till att forma idéer och lösningar för en hållbar framtid. Nedan följer en sammanställning över detta arbete.

Forskarfönstret

Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och akademiska värden som har vuxit fram ur idéer om det öppna samhället, yttrandefrihet och kritiskt tänkande. Vi har hög kvalitet i vår utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och tillsammans utveckla samhället. 

Storms Forskarfönster är en kartläggning av  en del av den forskning som bedrivs på Malmö universitet med koppling till mål 4 – God utbildning för alla. Den fysiska utställningen hänger på Storm året ut. Har du inte möjlighet att ta dig Storm har vi även tagit fram en digital version som du hittar här.

Bild på utställningen

Låt oss tala om mål 4

Malmö universitet arbetar aktivt med de 17 globala hållbarhetsmålen. För att få en inblick i hur vi som universitet arbetar med mål 4 bjöd vi in Patricia Staaf, föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap och Per Linde-Laursen, dekan på fakulteten för Lärande och samhälle, för att dela med sig av sina tankar kring målet i relation till Malmö universitet.

Metodbuffé

Den 17 september bjöd Storm återigen in alla medarbetare vid Malmö universitet till en metodbuffé – denna gång med fokus på undervisning. Läs mer om upplägget här!

Storm Talk: Kvinnor inom teknik – vad är problemet?

Andelen kvinnor som antas till svenska ingenjörsprogram ligger idag mellan 25 och 30 procent, samtidigt var andelen kvinnor inom IT- och telekombranschen bara 28 procent 2018. Trots att konkurrensen är låg och lönerna höga söker sig inte fler kvinnor till branschen. Vad är egentligen problemet?

Den 18 september bjöd Storm in till ett Storm Talk för diskussion om vad som krävs för att locka fler kvinnor till teknikyrken. Mer information om eventet hittar du här!

How to make an impact as a student

För att tydliggöra de olika supportsystemen på Malmö universitet som finns tillgängliga för studenter i förhållande till innovation, samverkan och entreprenörskap bjöd Storm den 10 september in studenter till en introduktion kring ämnet. Läs mer om varför, och om vilka som deltog här!

Informationskampanj

Visste du att det enligt skolverket kommer att krävas 23 700 nybörjare på lärarutbildningen varje år för att täcka examinationsbehovet av lärare i Sverige fram till 2031? Det innebär att ungefär en fjärdedel av eleverna som går ut gymnasiet måste börja på lärarutbildningen varje år fram till 2031.

Utifrån fakta likt den ovan skapades en informationskampanj för att informera om fakta och statistik kring utbildning idag. Informationen placerades ut runt om på universitetet i form av små ”Visste du att-kuber”, vilka senare även sammanställdes digitalt.

Bild som visar exempel på några av de kuber som skapades.

LIT

Slutligen belystes även det nya forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching (LIT), genom en kort film.

Storm lyfter mål 9

Storm lyfter mål 9 – Hållbar industri, innovationer & infrastruktur

Som ett led i vår verksamhet värderar vi allt innehåll utifrån FN:s 17 globala mål, belyser dessa för besökare på Storm samt anordnar evenemang kopplat till dessa mål. Under hösten 2019 fortsätter Storm sitt arbete med att belysa Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, via bl.a. evenemang, utställningar och metoder. Förhoppningen är att öka vetskapen kring målen och samtidigt inspirera studenter och medarbetare vid Malmö universitet till både idéskapande och lösningsorienterade praktiker för en hållbar framtid. 

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är således extra viktiga verktyg för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar utveckling. Läs mer på globalamalen.se.

Med fokus på mål 9, lyfter Storm under november och december fram forskning vid Malmö universitet som på ett eller annat sätt berör hållbar industri, innovationer och infrastruktur. I november arrangeras årets andra Stormathon på Storm – en innovationsdag för studenter med fokus på ett mer hållbart arbetsliv. I december har Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC., bjudits in för ett Storm Talk där han bl.a. kommer att reflektera kring det politiska landskapet samt forskning och innovation i Sverige och USA. Vidare kommer vi att lyfta innovation och forskning på Malmö universitet i relation till målet via Storms webbplats och sociala medier.

Följ oss på Facebook och Instagram för alla uppdateringar kring mål 9!

STORMATHON INTERN

I sin framtida yrkesroll kommer studenter ofrånkomligen att stöta på utmaningar och problem som behöver adresseras. Att under sin utbildning få verktyg för att hantera dessa är således nödvändigt. På Storm har vi därför under hösten arbetat fram en metodprocess som utmanar studenters problemlösningsförmåga i syfte att ge studenter metoder och verktyg för att omvandla utmaningar och problem till lösningsförslag.

Processen som hämtat inspiration från vårt innovationsdags-koncept Stormathon testades för första gången nu i höst av studenter från Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Momentet lades in som en del av VFU-kursen och studenterna uppmanades att, med utgångspunkt i ett underlag för problemförståelse som Storm tagit fram, uppmärksamma utmaningar på den arbetsplats de befann sig på under sin VFU. Efter praktikperioden samlades studenterna på Storm för en intensiv heldag som fick namnet Stormathon intern. I grupper bearbetade de några av de utmaningar som fångats upp ute på arbetsplatserna, via övningar och metoder för problemförståelse, idégenerering, idéurval, konceptualisering och presentationsteknik. Lösningsförslagen presenterades sedan som korta pitchar i slutet av dagen för handledare och övriga studenter.

Det var kul att äntligen få testa att köra en heldag med idé- och problemlösningsmetodik för en grupp som inte har det som en självklar del av sin utbildning. Det var utmanade, men vi lärde oss mycket inför nästa gång. Nu har vi ett koncept som kan genomföras med fler grupper, sammanfattar Helena Ondrus, metodansvarig på Storm.